คำสั่ง เกี่ยวกับ wifi raspberry PI

lsusb : ไว้สำหรับดู ว่า usb wifi ของเราต่อไว้หรือเปล่า

————————————————————————————————————————–

pi@cpeqc1:~$ lsusb

Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter

___________________________________________________________________________

iwconfig : ไว้สำหรับดูว่า raspberry Pi เชื่อมต่อ wifi ตัวไหนอยู่ 

————————————————————————————————————————-

pi@cpeqc1:~$ iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:”@pi01″
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: CC:5D:4E:B3:4D:0C
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=70/70 Signal level=-39 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:14 Invalid misc:6 Missed beacon:0

lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

_____________________________________________________________________________

ifconfig:  ไว้สำหรับดู ip ของเครือง เป็นคำสั่งเหมือนกับกับ ipconfig ของ windows

—————————————————————————————————————————-

pi@cpeqc1:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:7f:60:47
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 48:02:2a:52:ea:2c
inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1355 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:225326 (220.0 KiB) TX bytes:14164 (13.8 KiB)

_______________________________________________________________________________

sudo nano /etc/network/interfaces ไว้สำหรับตั้งค่า interfeces ทั้งของ lan และ wlan

——————————————————————————————————————————

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

_______________________________________________________________________________

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf  :  เป็นไฟล์ ไว้กำหนดค่า wifi  username password ตัวอย่างของผม config ตามนี้ใช้ได้

——————————————————————————————————————————-

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid=”@pi01″
psk=”1234567890″
key_mgmt=WPA-PSK
}

_______________________________________________________________________________

sudo iwlist wlan0 scan  : คำสั่งไว้แสดง  wifi ที่ หาเจอ จะเจอของมูลเยอะ มากๆ ตอนใช้จริงผมใช้แค่ คำสั่ง

sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID : ให้แสดง ESSID  ผลที่ได้คือ

sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
ESSID:”@pi01″
ESSID:”Myhome”
ESSID:”NIngNong_SuperDog”
ESSID:”Value WiFi FL.4 (D)T.085-0211515″
ESSID:”Hurricane_WIFI_04″
ESSID:”Value Wi-Fi E T.02-3219096″
ESSID:”Value Wi-Fi D T.02-3219096″
ESSID:”fayfay”
ESSID:”Value Wi-Fi B T.02-3219096″
ESSID:”U-RO”

_______________________________________________________________________________

sudo ifdown eth0

sudo ifup eth0

sudo ifdown wlan0

sudo ifup wlan0

กลุ่มคำสั่งนี้ไว้เปิดปิด wlan หรือ lan ครับ ส่วนใหญ่ ถ้า wifi หลุด ก็ลองเปิดปิดใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo ifdown wlan0 แล้วตามด้วย sudo ifup wlan0 ครับ

แล้ว ตรวจสอบ  ว่า ต่อหรือยัง ด้วยคำสั่ง  iwconfig

 

 

 

 

  • Categories

  • Categories