ส่ง email โดยใช้ VB6 gmail

ขั้นตอนแรก ต้องโหลด CDO ก่อน โดยหาโหลดจาก google หรือจะ […]

  • Categories

  • Categories