Raspberry PI GPS module

หลังจากที่เรา ต่อ GPS module เข้ากับ computer ของเราแล้ว ทดสอบแล้วใช้งานได้ หลังจากนั้น เราจะย้ายมันมาเสียเข้ากับ Raspberry PI บ้าง  คลิกดู GPS บน windows

Hardware ก็ยังคงใช้เหมือนเดิม คือ

1.สาย usb serial ttl debug / console cable ดูรายละเอียด  ติดตั้งตามขั้นตอนจนได้ comport มานะครับ

2. GPS Module VK16U6 ครับ

VK16U6

Continue reading

ucenter โปรแกรมสำหรับ GPS Module

 

เป็นการเริ่มเล่น GPS Module ครั้งแรกของผม ผมคิดว่าการที่จะเข้าใจ ว่ามันทำงานอย่างไร ก็ต้องทดลองใน windows ก่อนเพราะว่า เราคุ้นเคย และจะได้ทดสอบว่า เราต่อสายได้ถูกต้องหรือไม่ GPS module ทำงานถูกต้องหรือไม่

เริ่มแรกเราต้องไป download Program  ที่   http://www.u-blox.com/de/evaluation-tools-a-software/u-center/u-center.html

Download แล้วก็ติดตั้งตามปรกติครับ

downloadubox

Continue reading

วิธีทำ ftp server raspberry PI

ที่มา http://www.ducky-pond.com/posts/2013/Aug/install-an-ftp-server-on-rpi/

ftp คือ โปรโตคอล ในการรับส่งไฟล์  โดยฝังที่คอยจัดการหลังจะถูกเรียกว่า FTP server  และ ฝั่งที่ร้องขอเข้าไปถ่ายโอนไฟล์ คือ FTP client

คราวนี้เราจะทำ ให้ ตัว Raspbery PI ของเราเป็น FTP Server ใช้ window 7 เป็น ftp client

โดยเข้าไปยัง หน้า terminal ที่ Raspberry pi แล้วติดตั้ง โปแกรม  vsftpd  ซึ่งเป็นโปรแกรม FTP sever

sudo apt-get install vsftpd

ในระหว่าง การติดตั้งอาจจะมีการ ตอบ Y หรือ ถ้าไม่สำเสร็จ ให้ทำการ sudo apt-get update   หลังการติดตั้งเสร็จ ก็เข้าไปแก้ไขค่า

sudo nano /etc/vsftpd.conf

วิธีการแก้ก็คือเอาเครื่องหมาย # ข้างหน้าออก ซึ่งเป็นเครืองหมาย comment แล้วเปลี่ยน ค่าข้างหลัง  ตามนี้ค่อยๆเลื่อนหานะครับ ค่ามันเยอะ

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp

หลังจากนั้นก็ติดตั้ง filezilla client ก็สามารถทำ raspberry PI เป็น  FTP Server ได้แล้ว โดย username กับ password ที่ใช้ ก็เป็น username และ password เดียวกันกับที่ login เข้า Raspberry PI ครับ

filezilla

tty usb

 

tty usb คือการทำให้ LINUX remote ผ่านทาง คอมพิวเตอร์อีกเครืองผ่านทาง โปรแกรม putty หรือโปรแกรมใกล้เคียงครับ

ที่มา

http://superuser.com/questions/122353/how-can-i-login-to-ubuntu-using-a-usb-serial-port

 1. Create /etc/init/ttyUSB0.conf and paste the following into it:
  # ttyUSB0 - getty on USB serial port
  #
  # This service maintains a getty on ttyUSB0 from the point the system is
  # started until it is shut down again.
  
  
  start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
  stop on runlevel [!2345]
  
  
  respawn
  exec /sbin/getty -L 115200 ttyUSB0 vt102
  
 2. Start the getty:
  sudo start ttyUSB0

คำสั่ง เกี่ยวกับ wifi raspberry PI

lsusb : ไว้สำหรับดู ว่า usb wifi ของเราต่อไว้หรือเปล่า

————————————————————————————————————————–

pi@cpeqc1:~$ lsusb

Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter

___________________________________________________________________________

iwconfig : ไว้สำหรับดูว่า raspberry Pi เชื่อมต่อ wifi ตัวไหนอยู่ 

————————————————————————————————————————-

pi@cpeqc1:~$ iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:”@pi01″
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: CC:5D:4E:B3:4D:0C
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=70/70 Signal level=-39 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:14 Invalid misc:6 Missed beacon:0

lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

Continue reading

python string

Method ของสตริง

ที่มา

http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.php/Python_Programming/Objects

ชื่อ หน้าที่
count(sub[, start[, end]]) นับจำนวนสตรีิง sub ใน method receiver ถ้าระบุ start และ end มาด้วยจะนับเฉพาะระหว่างตัวอักษรตำแหน่งที่ start ถึงตำแหน่งที่ end-1
find(sub[, start[, end]]) คืนตำแหน่งที่สตริง sub ปรากฎอยู่ใน method receiver ถ้า sub ปรากฎอยู่หลายที่จะคืนตำแหน่งที่น้อยที่สุด ถ้าระบุ start และ end มาด้วยจะค้นหาเฉพาะระหว่างตัวอักษรตำแหน่งที่ start ถึงตำแหน่งที่ end-1
index(sub[, start[, end]]) เหมือน find แต่จะเกิด error ขึ้นถ้าไม่พบ sub ใน method receiver
join(seq) ถ้า seq เป็น list หรือ tuple เมธอดนี้จะคืนสตริงที่เกิดจากการนำสตริงใน seq มาต่อกันโดยใช้ method receiver เป็นตัวคั่นระหว่างสตริงสองตัวใดๆ
replace(old, new[, count]) คืนสตริงที่เกิดจากการแทนสตริง old ทุกตัวที่ปรากฎอยู่ใน method receiver ด้วย new ถ้ากำหนด count มาด้วยจะแทนเฉพาะ old เพียง count ตัวแรกเท่านั้น
split([sep [,maxsplit]]) คืน list ของสตริงที่เกิดจากการแบ่ง receiver ออกเป็นส่วนๆ โดยมี sep เป็นตัวคั่นระหว่างส่วน ถ้าไม่ให้ระบุ sep มาให้จะใช้ช่องว่างหรือตัวอักษรประเภท whitespace อื่นๆ เป็นตัวขั้น ถ้าระุบุ maxsplit มาด้วยจะมีการแบ่งเพียง maxsplit ครั้งเท่านั้น
strip([chars]) คืนสตริงที่ได้จากการตัด whitespace ออกจากหัวและท้ายของ method receiver

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ ในไฟล์ทอน

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ ในไฟล์ทอน จะใช้ฟังก์ชั่นในการเปิดไฟล์ Open และ อ่านไฟล์ด้วยฟังก์ชั่น read() จาก object ทีได้จากการ open มา
ตัวอย่าง  file_read.py
f = open(‘test_file.txt’, ‘r’)
data = f.read()
print(data)
f.close()

เปิดไฟล์ด้วย mode r เพื่ออ่านไฟล์
เป็นฟังก์ชั่นในการอ่านไฟล์มาแสดงที่หน้าจอ เสร็จแล้วก็เปิดไฟล์  ผลของการเปิดไฟล์ test_file.txt

ที่มา

http://www.mindphp.com/

 

python telnet

import getpass
import sys
import telnetlib

HOST = "localhost"
user = raw_input("Enter your remote account: ")
password = getpass.getpass()

tn = telnetlib.Telnet(HOST)

tn.read_until("login: ")
tn.write(user + "\n")
if password:
  tn.read_until("Password: ")
  tn.write(password + "\n")

tn.write("ls\n")
tn.write("exit\n")

print tn.read_all()ที่มา
https://docs.python.org/2/library/telnetlib.html

python ping raspberry PI

แปะไว้ก่อน ลองแล้วมัน work แต่ไม่รู้มันทำงานยังไง
import subprocess
import os
with open(os.devnull,"wb")as limbo:for n in xrange(1,10):
    ip="192.168.0.{0}".format(n)
    result=subprocess.Popen(["ping","-c","1","-n","-W","2", ip],
    stdout=limbo, stderr=limbo).wait()if result:print ip,"inactive"else:print ip,"active"

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/12101239/multiple-ping-script-in-python

notepad++

notepad++ คือ โปรแกรมแก้ไขเอกสารที่น่าใช้ตัวหนึ่งทำไมถึงน่าใช้ นั้นก็คือ ฟรี และก็ ฟั่งก์ชันที่ถือว่าครบ

เอามาจาก  http://software.thaiware.com/10060-Notepad-Plus-Plus.html

Notepad++ (โปรแกรม Notepad โปรแกรม Text-Editor ขั้นเทพ) : โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรม Notepad ที่มีชื่อว่าNotepad++ นี้ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 (เกิน 10 ปีแล้ว) โดยกลุ่มพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ที่แจกฟรี และแถมซอร์สโค้ดไปด้วย มันเกิดมาเพื่อ สำหรับ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็น อีกหนึ่ง โปรแกรม Notepad หรือที่เรียกว่า โปรแกรม Text Editor หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความ ที่ความสามารถนั้นเอาชนะ Notepad อย่างขาดลอย และปัจจุบันนี้มีคนดาวน์โหลด โปรแกรม Notepad++ นี้ไปใช้แล้วมากกว่า 30 ล้านครั้ง จากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นโปรแกรมเขียนโค้ด ที่โปรแกรมเมอร์ทั่วโลกนิยมใช้มากที่สุดในโลก

สำหรับ โปรแกรม Notepad++ ตัวนี้ โดยง่ายๆ เลยคือ มีความสามารถในการ รองรับหลากหลาย ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages) มีปลั๊กอินเฉพาะทางให้เลือกดาวน์โหลดมากมาย แล้วช่วยให้เหล่าบรรดา โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาโปรแกรมของตนได้อย่างสบาย มีฟังก์ชั่นในการช่วยอำนวยความสะดวก ในการเขียนโปรแกรม (พัฒนาโปรแกรม) กันอย่าครบครัน ไม่ว่าจะ C, C++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS ก็สามารถใช้ได้สบาย …

Continue reading