ส่ง email โดยใช้ VB6 gmail

ขั้นตอนแรก ต้องโหลด CDO ก่อน โดยหาโหลดจาก google หรือจะโหลด จาก

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3671

Collaboration Data Objects, version 1.2.1

 

แล้วก็เขียน Function ตามข้างล่างนี้ โดยแก้ไข Email password

 

 

 

Function Sentemail(BodyEmail As String)
Set iMsg = CreateObject(“CDO.Message”)
Set iConf = CreateObject(“CDO.Configuration”)
Set Flds = iConf.Fields

‘ send one copy with Google SMTP server (with autentication)
schema = “http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/”
Flds.Item(schema & “sendusing”) = 2
Flds.Item(schema & “smtpserver”) = “smtp.gmail.com”
Flds.Item(schema & “smtpserverport”) = 465
Flds.Item(schema & “smtpauthenticate”) = 1
Flds.Item(schema & “sendusername”) = “pndcommand@gmail.com”
Flds.Item(schema & “sendpassword”) = “xxxxxxxx”
Flds.Item(schema & “smtpusessl”) = 1
Flds.Update

With iMsg
.To = “pndcommand@gmail.com”
.From = “pndcommand@gmail.com”
.Subject = “ART Cromo Have New”
.HTMLBody = BodyEmail
Set .Configuration = iConf
.Send
End With

Set iMsg = Nothing
Set iConf = Nothing
Set Flds = Nothing

End Function

 

ตอนเรียกใช้งาน

Sentemail (“ข้อความของท่านตรงนี้”)

 

 

 

  • Categories

  • Categories