«

»

ส.ค. 06

tty usb

 

tty usb คือการทำให้ LINUX remote ผ่านทาง คอมพิวเตอร์อีกเครืองผ่านทาง โปรแกรม putty หรือโปรแกรมใกล้เคียงครับ

ที่มา

http://superuser.com/questions/122353/how-can-i-login-to-ubuntu-using-a-usb-serial-port

 1. Create /etc/init/ttyUSB0.conf and paste the following into it:
  # ttyUSB0 - getty on USB serial port
  #
  # This service maintains a getty on ttyUSB0 from the point the system is
  # started until it is shut down again.
  
  
  start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
  stop on runlevel [!2345]
  
  
  respawn
  exec /sbin/getty -L 115200 ttyUSB0 vt102
  
 2. Start the getty:
  sudo start ttyUSB0


 • %d bloggers like this: