«

»

ก.ค. 23

python ping raspberry PI

แปะไว้ก่อน ลองแล้วมัน work แต่ไม่รู้มันทำงานยังไง
import subprocess
import os
with open(os.devnull,"wb")as limbo:for n in xrange(1,10):
    ip="192.168.0.{0}".format(n)
    result=subprocess.Popen(["ping","-c","1","-n","-W","2", ip],
    stdout=limbo, stderr=limbo).wait()if result:print ip,"inactive"else:print ip,"active"

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/12101239/multiple-ping-script-in-python


 • %d bloggers like this: