พ.ย. 07

Raspberry PI GPS module

หลังจากที่เรา ต่อ GPS module เข้ากับ computer ของเราแล้ว ทดสอบแล้วใช้งานได้ หลังจากนั้น เราจะย้ายมันมาเสียเข้ากับ Raspberry PI บ้าง  คลิกดู GPS บน windows

Hardware ก็ยังคงใช้เหมือนเดิม คือ

1.สาย usb serial ttl debug / console cable ดูรายละเอียด  ติดตั้งตามขั้นตอนจนได้ comport มานะครับ

2. GPS Module VK16U6 ครับ

VK16U6

Read the rest of this entry » • ต.ค. 29

  ucenter โปรแกรมสำหรับ GPS Module

   

  เป็นการเริ่มเล่น GPS Module ครั้งแรกของผม ผมคิดว่าการที่จะเข้าใจ ว่ามันทำงานอย่างไร ก็ต้องทดลองใน windows ก่อนเพราะว่า เราคุ้นเคย และจะได้ทดสอบว่า เราต่อสายได้ถูกต้องหรือไม่ GPS module ทำงานถูกต้องหรือไม่

  เริ่มแรกเราต้องไป download Program  ที่   http://www.u-blox.com/de/evaluation-tools-a-software/u-center/u-center.html

  Download แล้วก็ติดตั้งตามปรกติครับ

  downloadubox

  Read the rest of this entry » • ส.ค. 09

  วิธีทำ ftp server raspberry PI

  ที่มา http://www.ducky-pond.com/posts/2013/Aug/install-an-ftp-server-on-rpi/

  ftp คือ โปรโตคอล ในการรับส่งไฟล์  โดยฝังที่คอยจัดการหลังจะถูกเรียกว่า FTP server  และ ฝั่งที่ร้องขอเข้าไปถ่ายโอนไฟล์ คือ FTP client

  คราวนี้เราจะทำ ให้ ตัว Raspbery PI ของเราเป็น FTP Server ใช้ window 7 เป็น ftp client

  โดยเข้าไปยัง หน้า terminal ที่ Raspberry pi แล้วติดตั้ง โปแกรม  vsftpd  ซึ่งเป็นโปรแกรม FTP sever

  sudo apt-get install vsftpd
  

  ในระหว่าง การติดตั้งอาจจะมีการ ตอบ Y หรือ ถ้าไม่สำเสร็จ ให้ทำการ sudo apt-get update   หลังการติดตั้งเสร็จ ก็เข้าไปแก้ไขค่า

  sudo nano /etc/vsftpd.conf
  

  วิธีการแก้ก็คือเอาเครื่องหมาย # ข้างหน้าออก ซึ่งเป็นเครืองหมาย comment แล้วเปลี่ยน ค่าข้างหลัง  ตามนี้ค่อยๆเลื่อนหานะครับ ค่ามันเยอะ

  anonymous_enable=NO
  local_enable=YES
  write_enable=YES
  local_umask=022
  chroot_local_user=YES
  user_sub_token=$USER
  local_root=/home/$USER/ftp
  

  หลังจากนั้นก็ติดตั้ง filezilla client ก็สามารถทำ raspberry PI เป็น  FTP Server ได้แล้ว โดย username กับ password ที่ใช้ ก็เป็น username และ password เดียวกันกับที่ login เข้า Raspberry PI ครับ

  filezilla • ส.ค. 06

  tty usb

   

  tty usb คือการทำให้ LINUX remote ผ่านทาง คอมพิวเตอร์อีกเครืองผ่านทาง โปรแกรม putty หรือโปรแกรมใกล้เคียงครับ

  ที่มา

  http://superuser.com/questions/122353/how-can-i-login-to-ubuntu-using-a-usb-serial-port

  1. Create /etc/init/ttyUSB0.conf and paste the following into it:
   # ttyUSB0 - getty on USB serial port
   #
   # This service maintains a getty on ttyUSB0 from the point the system is
   # started until it is shut down again.
   
   
   start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
   stop on runlevel [!2345]
   
   
   respawn
   exec /sbin/getty -L 115200 ttyUSB0 vt102
   
  2. Start the getty:
   sudo start ttyUSB0


 • ส.ค. 02

  คำสั่ง เกี่ยวกับ wifi raspberry PI

  lsusb : ไว้สำหรับดู ว่า usb wifi ของเราต่อไว้หรือเปล่า

  ————————————————————————————————————————–

  pi@cpeqc1:~$ lsusb

  Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
  Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
  Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter

  ___________________________________________________________________________

  iwconfig : ไว้สำหรับดูว่า raspberry Pi เชื่อมต่อ wifi ตัวไหนอยู่ 

  ————————————————————————————————————————-

  pi@cpeqc1:~$ iwconfig
  wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:”@pi01″
  Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: CC:5D:4E:B3:4D:0C
  Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
  Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
  Power Management:on
  Link Quality=70/70 Signal level=-39 dBm
  Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
  Tx excessive retries:14 Invalid misc:6 Missed beacon:0

  lo no wireless extensions.

  eth0 no wireless extensions.

  Read the rest of this entry » • ก.ค. 24

  python string

  Method ของสตริง

  ที่มา

  http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/index.php/Python_Programming/Objects

  ชื่อ หน้าที่
  count(sub[, start[, end]]) นับจำนวนสตรีิง sub ใน method receiver ถ้าระบุ start และ end มาด้วยจะนับเฉพาะระหว่างตัวอักษรตำแหน่งที่ start ถึงตำแหน่งที่ end-1
  find(sub[, start[, end]]) คืนตำแหน่งที่สตริง sub ปรากฎอยู่ใน method receiver ถ้า sub ปรากฎอยู่หลายที่จะคืนตำแหน่งที่น้อยที่สุด ถ้าระบุ start และ end มาด้วยจะค้นหาเฉพาะระหว่างตัวอักษรตำแหน่งที่ start ถึงตำแหน่งที่ end-1
  index(sub[, start[, end]]) เหมือน find แต่จะเกิด error ขึ้นถ้าไม่พบ sub ใน method receiver
  join(seq) ถ้า seq เป็น list หรือ tuple เมธอดนี้จะคืนสตริงที่เกิดจากการนำสตริงใน seq มาต่อกันโดยใช้ method receiver เป็นตัวคั่นระหว่างสตริงสองตัวใดๆ
  replace(old, new[, count]) คืนสตริงที่เกิดจากการแทนสตริง old ทุกตัวที่ปรากฎอยู่ใน method receiver ด้วย new ถ้ากำหนด count มาด้วยจะแทนเฉพาะ old เพียง count ตัวแรกเท่านั้น
  split([sep [,maxsplit]]) คืน list ของสตริงที่เกิดจากการแบ่ง receiver ออกเป็นส่วนๆ โดยมี sep เป็นตัวคั่นระหว่างส่วน ถ้าไม่ให้ระบุ sep มาให้จะใช้ช่องว่างหรือตัวอักษรประเภท whitespace อื่นๆ เป็นตัวขั้น ถ้าระุบุ maxsplit มาด้วยจะมีการแบ่งเพียง maxsplit ครั้งเท่านั้น
  strip([chars]) คืนสตริงที่ได้จากการตัด whitespace ออกจากหัวและท้ายของ method receiver


 • ก.ค. 24

  การอ่านข้อมูลจากไฟล์ ในไฟล์ทอน

  การอ่านข้อมูลจากไฟล์ ในไฟล์ทอน จะใช้ฟังก์ชั่นในการเปิดไฟล์ Open และ อ่านไฟล์ด้วยฟังก์ชั่น read() จาก object ทีได้จากการ open มา
  ตัวอย่าง  file_read.py
  f = open(‘test_file.txt’, ‘r’)
  data = f.read()
  print(data)
  f.close()

  เปิดไฟล์ด้วย mode r เพื่ออ่านไฟล์
  เป็นฟังก์ชั่นในการอ่านไฟล์มาแสดงที่หน้าจอ เสร็จแล้วก็เปิดไฟล์  ผลของการเปิดไฟล์ test_file.txt

  ที่มา

  http://www.mindphp.com/

    • ก.ค. 23

  python telnet

  import getpass
  import sys
  import telnetlib
  
  HOST = "localhost"
  user = raw_input("Enter your remote account: ")
  password = getpass.getpass()
  
  tn = telnetlib.Telnet(HOST)
  
  tn.read_until("login: ")
  tn.write(user + "\n")
  if password:
    tn.read_until("Password: ")
    tn.write(password + "\n")
  
  tn.write("ls\n")
  tn.write("exit\n")
  
  print tn.read_all()
  
  
  
  ที่มา
  https://docs.python.org/2/library/telnetlib.html
  


 • ก.ค. 23

  python ping raspberry PI

  แปะไว้ก่อน ลองแล้วมัน work แต่ไม่รู้มันทำงานยังไง
  import subprocess
  import os
  with open(os.devnull,"wb")as limbo:for n in xrange(1,10):
      ip="192.168.0.{0}".format(n)
      result=subprocess.Popen(["ping","-c","1","-n","-W","2", ip],
      stdout=limbo, stderr=limbo).wait()if result:print ip,"inactive"else:print ip,"active"
  
  ที่มา
  http://stackoverflow.com/questions/12101239/multiple-ping-script-in-python
  


 • มิ.ย. 12

  notepad++

  notepad++ คือ โปรแกรมแก้ไขเอกสารที่น่าใช้ตัวหนึ่งทำไมถึงน่าใช้ นั้นก็คือ ฟรี และก็ ฟั่งก์ชันที่ถือว่าครบ

  เอามาจาก  http://software.thaiware.com/10060-Notepad-Plus-Plus.html

  Notepad++ (โปรแกรม Notepad โปรแกรม Text-Editor ขั้นเทพ) : โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรม Notepad ที่มีชื่อว่าNotepad++ นี้ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 (เกิน 10 ปีแล้ว) โดยกลุ่มพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ที่แจกฟรี และแถมซอร์สโค้ดไปด้วย มันเกิดมาเพื่อ สำหรับ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็น อีกหนึ่ง โปรแกรม Notepad หรือที่เรียกว่า โปรแกรม Text Editor หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความ ที่ความสามารถนั้นเอาชนะ Notepad อย่างขาดลอย และปัจจุบันนี้มีคนดาวน์โหลด โปรแกรม Notepad++ นี้ไปใช้แล้วมากกว่า 30 ล้านครั้ง จากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นโปรแกรมเขียนโค้ด ที่โปรแกรมเมอร์ทั่วโลกนิยมใช้มากที่สุดในโลก

  สำหรับ โปรแกรม Notepad++ ตัวนี้ โดยง่ายๆ เลยคือ มีความสามารถในการ รองรับหลากหลาย ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages) มีปลั๊กอินเฉพาะทางให้เลือกดาวน์โหลดมากมาย แล้วช่วยให้เหล่าบรรดา โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาโปรแกรมของตนได้อย่างสบาย มีฟังก์ชั่นในการช่วยอำนวยความสะดวก ในการเขียนโปรแกรม (พัฒนาโปรแกรม) กันอย่าครบครัน ไม่ว่าจะ C, C++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS ก็สามารถใช้ได้สบาย …

  Read the rest of this entry » • Older posts «

  » Newer posts